Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

 • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00 - 08:45
2. tund 08:55 - 09:40
3. tund 10:00 - 10:45
4. tund 11:05 - 11:50
5. tund 12:10 - 12:55
6. tund 13:15 - 14:00
7. tund 14:10 - 14:55
8. tund 15:05 - 15:50
Kontaktinfo
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Sisseastumine

TALLINNA ÕISMÄE VENE LÜTSEUMI
VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

 

1.       Üldsätted

 1.  
  1. Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määrusest nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 2.
  2. Uute õpilaste vastuvõtul juhindub Tallinna Õismäe Vene Lütseum (edaspidi kool)  Haridus- ja Teadusministri 19.08.2010 määrusest „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.
  3. Kool avalikustab oma veebilehel uute õpilaste vastuvõtmise korra jooksva aasta 1.märtsiks.
  4. Uute õpilaste vastuvõtuks tuleb vajalikud dokumendid esitada kooli kantseleisse.
  5. Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirja alusel.

2.       Esimesse klassi vastuvõtt

 1. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi I klassi võetakse kõik lapsed, kes on määratud Tallinna Haridusameti poolt sellesse kooli.
 2. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama elukohajärgsest kooli õppekoha vastuvõtmisest või selle loobumisest vähemalt kirjalikku  taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.
 3. Kooli kantseleisse tuleb esitada järgmised dokumendid: sisseastuja vanema või tema seadusliku esindaja ankeet (vorm kooli kodulehel);
 4. sisseastuja sünnitunnistus;
 5. olemasolul ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervise – ja koolivalmiduskaart.
 6. Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada olemasolevatele vabadele kohtadele taotlusi otse kooli.
 7. Kool korraldab tutvumisvestlused soovijatega (laps koos lapsevanema või tema seadusliku esindajaga).
 8. Tutvumisvestluste tulemuste alusel toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine ning lastevanemate teavitamine sisseastumise kohta.

3.       Vastuvõtt kümnendasse klassi

 1. Kool võtab vastu kümnendasse klassi motiveerituid ja õpihimulisi õpilasi, kellel on kooliga samad väärtushinnangud.
 2. Sisseastujale toimub vestlus, kus viibivad gümnaasiumiastme õpetajad  ja juhtkond.
 3. Gümnaasiumi vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõpueksami tulemusi.
 4. Sisseastuja vastuvõtmisest gümnaasiumiastmesse teavitab kool õpilast emaili teel.

4.       Vastuvõtt 2.-9.  ja 11. – 12. klassidesse

 1. Tallinna Õismäe Vene Lütseum võtab vastu põhikooli õpilasi vabadele õpilaskohtadele.
 2. Tallinna    Õismäe    Vene    Lütseum    võtab    vastu    gümnaasiumiastme    õpilasi    vabadele õpilaskohtadele hinnete alusel ning vestluse põhjal.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi vastuvõtu tingimused ja kord